دوره و شماره: دوره 17، جلد 14، پاییز 1376، صفحه 1-90 
1. مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات

صفحه 1-10

محمد قنادی؛ سید واقف حسین؛ علیرضا خانچی؛ سیدجواد احمدی؛ محمد دیلمی معزی


7. بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2)

صفحه 63-72

روشن ورزگر؛ رضا قلی آسایی؛ احمد حیدری؛ فریده ذاکری