دوره و شماره: دوره 8، جلد 7، بهار 1367، صفحه 1-69 
3. مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی

صفحه 31-43

احمد قریب؛ کاظم فاطمی؛ عبداله معزی؛ علی محمود زاده؛ رضا کوشکستانی