دوره و شماره: دوره 39، جلد 83 - شماره پیاپی 1، بهار 1397، صفحه 1-102 
5. اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان

صفحه 30-45

سید سعید قنادپور؛ ادشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گلمحمدی


6. برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری

صفحه 46-61

افسانه احمدی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید جواد احمدی؛ بهزاد سلطانی؛ فاطمه ثقفی؛ نیلوفر محسنی