دوره و شماره: دوره 39، جلد 85 - شماره پیاپی 3، پاییز 1397، صفحه 1-118 
1. مولد رویداد نوترینوی کم‌انرژی بر پایه‌ی فلوکا

صفحه 1-8

حسن اختری قمی؛ محمد جواد صفری؛ فریدون عباسی‌دوانی