دوره و شماره: دوره 34، جلد 64 - شماره پیاپی 2، تابستان 1392، صفحه 1-90 
6. تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان

صفحه 48-55

لاله صفرزاده؛ محمد قنادی مراغه؛ اکبر انوری؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ سیمیندخت شیروانی آرانی؛ علی بهرامی سامانی