دوره و شماره: دوره 33، جلد 59 - شماره پیاپی 1، بهار 1391، صفحه 1-71 
1. بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس

صفحه 1-7

محمدرضا داورپناه؛ سیما عطارنصرتی؛ حسینعلی خوش حسن؛ مصطفی کاظمی‌بودانی؛ مرتضی فضلعلی؛ محمد قنادی مراغه


4. تعیین مقدار روی در گندم و سبوس آن از طریق تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی

صفحه 22-25

مریم قاضی‌زاهدی؛ علی بهرامی‌سامانی؛ محمد قنادی مراغه؛ محمود صداقتی‌زاده


5. اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران

صفحه 26-32

رضا فقیهی؛ سیمین مهدی‌زاده؛ منصور جعفری‌زاده؛ صدیقه سینا؛ مهدی زه‌تابان؛ مهران طاهری