دوره و شماره: دوره 32، جلد 56 - شماره پیاپی 2، تابستان 1390، صفحه 1-54 
4. میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران

صفحه 22-26

بهناز قنبرمقدم؛ مسعود وهابی‌مقدم؛ علی‌اصغر فتحی‌وند