دوره و شماره: دوره 30، جلد 48 - شماره پیاپی 2، تابستان 1388، صفحه 1-71 
2. ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 13-16

رضا قلی پور پیوندی؛ محسن صالح کوتاهی؛ سیمیندخت شیروانی آرانی؛ علی بهرامی سامانی؛ محمد قنادی مراغه


6. بهره‌گیری از تپ‌های لیزر 3NH در فرایند گسست چند فوتونی مولکول‌های 4CCl همراه با گزینندگی ایزوتوپ C13

صفحه 38-45

کاوه سیلاخوری؛ محمدعلی حداد؛ عباس بهجت؛ محمد طالبی؛ سیدمحمدرضا صدرقائنی؛ قاسم عزیزآبادی


8. غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران

صفحه 53-57

علی عطاری لر؛ سیما حافظی؛ سعیده سادات حسینی