دوره و شماره: دوره 30، جلد 47 - شماره پیاپی 1، بهار 1388، صفحه 1-61 
7. بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی

صفحه 43-48

کیانوش کریم پور؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان


9. Production of Strontium-89 Radioisotope by Neutron Activation Method and Preparation of 89Strontium Chloride Radiopharmaceutical

صفحه 53-56

M Moosavi؛ S Setayeshi؛ S.J Ahmadi؛ M.R Kardan؛ R Gholipour Peyvandi؛ A Bahrami Samani؛ B Salimi؛ A Abbasi؛ S.M Mazidi؛ S.H Mirfallah؛ M Ghannadi Maragheh