دوره و شماره: دوره 29، جلد 43 - شماره پیاپی 1، بهار 1387، صفحه 1-66 
1. آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات

صفحه 1-12

علی باقی زاده؛ داوود آقاعلی گل؛ امیدرضا کاکویی؛ علیرضا طالبی طاهر؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی


3. نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ 65Zn

صفحه 20-30

میرحسین رسولی صدقیانی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ محمد قنادی مراغه


7. تولید گرافیت با درجه خلوص بالا

صفحه 56-60

رسول صدیقی؛ میکائیل آبافت یگانه؛ علی قادری؛ کامران رجبی؛ محمدرضا کرمی؛ میریعقوب هاشمی