دوره و شماره: دوره 28، جلد 39 - شماره پیاپی 39، بهار 1386، صفحه 1-47