دوره و شماره: دوره 28، جلد 41 - شماره پیاپی 3، پاییز 1386، صفحه 1-53 
6. بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241

صفحه 36-43

غلامرضا رئیس علی؛ معصومه دهقانی مقدم؛ سعید حمیدی؛ مصطفی غفوری؛ عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ کوروش اربابی


7. اثر دما و دبی جریان گاز بر فرایند کربوکلریناسیون دی‌اکسید زیرکونیوم

صفحه 44-49

کمال صابریان؛ شهرام رایگان؛ علی موحدیان؛ سیداحمد حسینی سمنانی