راهنمای نویسندگان

قالب مقاله

 مقاله‌ها باید:

 1)      به زبان فارسی نوشته شده باشند؛

 2)      اصیل بوده و حاوی یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم و فنون هسته‌ای و رشته‌‌‌های مرتبط با آن باشند؛

 3)      قبلاً چاپ نشده باشند؛

 4)      در نشریه‌های دیگر، تحت بررسی برای چاپ شدن نباشند.‌

   توجه1: مقالاتی که در قالب مراجع مجله تهیه نشده باشند مورد داوری قرار نمی‌گیرند و قبل از فرایند بررسی حذف می‌شوند.

توجه2: مقالات حداکثر در 8 صفحه قالب مجله تهیه شوند. مقالاتی که در تعداد صفحات بیش از حد تعیین شده ارسال شوند، مورد داوری قرار نمی‌گیرند و قبل از فرایند بررسی حذف می‌شوند.

لینک دریافت قالب مقاله (Word)

لینک دریافت قالب مقاله(PDF)

لینک دریافت قالب مراجع (Word)

لینک دریافت قالب مراجع (PDF)