مجله علوم و فنون هسته ای (NCT) - واژه نامه اختصاصی