مجله علوم و فنون هسته ای (NST) - واژه نامه اختصاصی