مجله علوم و فنون هسته ای (NCT) - فرایند پذیرش مقالات