مجله علوم و فنون هسته ای (NCT) - اصول اخلاقی انتشار مقاله