شناسنامه نشریه

 • شاپای چاپی: 1871-1735
 • شاپای الکترونیکی: 5861-2676
  صاحب امتیاز:
              سازمان انرژی اتمی
 • سردبیر:
       دکتر محمد قنادی مراغه، استاد 
 •  مدیر مسئول:
       دکتر میثم تراب مستعدی، دانشیار
 • مدیر علمی و اجرایی:
        دکتر سیدابوالفضل قاسمی، استادیار
login